Biopročišćivači

Biopročišćivači

ZAŠTO pročišćavati vodu?


 • zbog akumulacije otpadnih tvari u vodama i tlu, kvaliteta vode u izvorištima je sve lošija, što utječe na sve prirodne procese
 • cijena vode u stalnom je porastu, a recikliranjem se omogućuje njeno ponovno korištenje
 • količina štetnih tvari u otpadnim vodama na ispustu ograničena je propisima

PREDNOSTI naše tehnologije:


 • male dimenzije u odnosu na klasične septičke jame
 • brza ugradnja bez većih zahvata kod pripremnih radova
 • jednostavno rukovanje i niski operativni troškovi
 • otpadne vode pročišćavaju se do stupnja potrebnog za ponovno korištenje (navodnjavanje, ispiranje sanitarnih čvorova) ili za ispuštanje u more ili rijeke (prema kriterijima za ispust u prirodni prijemnik- NN 87/10)
 • proces se odvija bez neugodnih mirisa i buke, pa se uređaj može ugraditi u neposrednoj blizini stambenih jedinica
 • tehnologija prikladna i za sezonski, i za kontinuiran rad
 • prirodna regulacija procesa osigurava minimalnu akumulaciju mulja
 • kvalitetan materijal izrade nije podložan koroziji što jamči dugotrajnost

Procesi u biološkom uređaju
Mehanički predtretman

Ulazna otpadna voda mehanički se tretira u prvom odjeljku biološkog uređaja koji sadrži mehaničku rešetku (na ručni ili električni pogon), gdje se zadržava krupni bionerazgradivi otpad.


Biološka obrada

Razgradnja onečišćenja odvija se uz pomoć aktivnog mulja bogatog korisnim bakterijama, kojima otpadne tvari služe kao hrana. Razlažu ih do elementarnih tvari, odnosno ugrađuju u svoje stanice te na taj način izdvajaju iz vode. Ovo je prirodni proces koji se ubrzava stvaranjem povoljnih uvjeta za razgradnju u pojedinim odjeljcima uređaja. Biološki proces odvija se u više stupnjeva: oksidacija amonijaka (nitrifikacija), redukcija nitrata i nitrita (denitrifikacija), a paralelno s ovim procesima dolazi i do razlaganja ostalih organskih spojeva i uklanjanja fosfora (npr. iz detergenata ).

Recirkulacija aktivnog mulja postiže se sustavom mamut pumpi koje pokreće struja zraka iz kompresora. Time se pospješuje kontakt otpadnih tvari s aktivnim muljem što rezultira visokim stupnjem razgradnje organskih onečišćenja (95-98%).


Separacija

U separacijskom odjeljku bistra se voda filtrira kroz stacionarni sloj aktivnog mulja i odvodi iz uređaja. Suvišak mulja u pravilu je dovoljno jednom godišnje ispumpati, a s obzirom da je netoksičan i bez mirisa, ali bogat hranjivim tvarima, može se koristiti kao organsko gnojivo. Voda se može nakon biološke obrade bez dodatne obrade ispustiti u prirodni prijemnik ili koristiti za zalijevanje kroz cijevi (rijeke, more), dok se npr. za povrat u sanitarne čvorove treba dodatno klorirati (tercijarni – kemijski tretman).

Napomena: Otpadna voda koja sadrži onečišćenja koja bi mogla smetati biološkom procesu obrade ili se istim ne mogu ukloniti tretira se kemijskim putem (procesi neutralizacije, dodaci raznih kemikalija za taloženje ili koagulaciju i sl.) te se nakon toga može, kao i komunalna otpadna voda, obraditi biološkim putem.